Opponentskap

Opponentens uppgift är att HJÄLPA den som har skrivit texten. Detta gör man med hjälp av frågor och saklig argumentering. Därför bör opponenten vid sidan av bristerna även ta hänsyn till det som är bra i avhandlingen. Opponenten försöker även hitta nya synvinklar och komma med förbättringsförslag.

Opponenten granskar:

- Problemformuleringen, syftet, avgränsningen. Har syftet angetts klart i en mening? Har man motiverat undersökningen? Motsvarar innehållet titeln? Får man en uppfattning om innehållet på basis av titeln?
Förhållandet mellan titeln och innehållsförteckningen? Är dispositionen logisk? Fattas någonting?

- Den teoretiska referensramen. Hur beskrivs den teoretiska ansatsen? Har de centrala begreppen definierats? Är den valda teorin ändamålsenlig?

- Hypoteserna. Finns det hypoteser? Hur har man formulerat dem? Är de relevanta? Grundar de sig på tidigare forskning?

- Materialet. Hur har man samlat in materialet? Hur har man lyckats? Hur motiveras materialet? Är det tillräckligt med tanke på problemställningen?

- Metoden. Hur beskrivs metoden? Hur har man byggt upp analyserna? Är den valda metoden lämplig? Finns det andra alternativ?

- Litteraturen. Är litteraturen relevant och ny? Saknas någonting? Har man tolkat källorna rätt? Har man hänvisat rätt? Har man refererat med egna ord? Opponenterna skall ta med minst 3 källor till seminariet och kontrollera i förväg skribentens sätt att referera i fråga om dessa källor.

- Resultatredovisningen och slutsatserna. Hurudana slutsatser drar skribenten? Är de kanske för långtgående eller för allmänna?

- Syftet. Återkommer skribenten till de frågeställningar som han hade i början? Får man svar på frågorna?

- Strukturen och konsekvenserna. Är arbetet i balans? Finns det samband mellan teori och empiri? Syns skribentens egen arbetsinsats? Är skribenten konskevent i sitt sätt att presentera och diskutera?

- Rubrikerna, tabellerna, figurerna och exemplen. Ändamålsenliga rubriker? Numrering, formulering, har man räknat rätt?

- Litteraturförteckningen. Finns alla verk med? Uppställd enligt reglerna?

- Utseendet, typografin. Kan man vara nöjd med helheten?

- Språket. Har arbetet vetenskaplig stil? Har skribenten varit noggrann? Språkriktighet?


tillbaka


Uppdaterad 7.11.2007