Vaasan yliopisto - Pohjoismaisten kielten laitos - Kielikylvyn ja monikielisyyden keskus
     
 
 

Tervetuloa
Ajankohtaista
Yhdistyksestä
Toimintasuunnitelma
Vuosikertomus
Yhteystiedot
Arkisto
 
Päivitetty 04.10.2009

 
 

Kielikylpy

Kielikylpy on vapaavalintainen opetusohjelma päiväkoti- ja koulutasolla, jossa oppilaat omaksuvat toisen kielen käyttämällä sitä luonnollisessa ympäristössä ja mielekkäissä tilanteissa.

Kielikylpyopetus sopii äidinkieleltään enemmistökielisille lapsille, koska ympäristö tukee tällöin lasten ensikieltä ja sen kulttuuria.

Vanhempien positiivinen asenne kielikylpyyn ja kielikylpykieleen on myös tärkeä tuki lapselle.

Kielikylpy vakiintui Kanadassa 1960-luvulla englanninkielisten vanhempien alkaessa vaatia tehokasta
ranskan kielen opetusta. Suomessa ruotsinkielinen kielikylpy alkoi 1987 Vaasassa suomenkielisten
vanhempien aloitteesta.

Kielikylpyohjelmia on erilaisia. Erottavina tekijöinä ovat oppilaan ikä kielikylvyn alkaessa ja kielikylpykielisen
opetuksen osuus kaikesta opetuksesta. Yleisin kielikylpyohjelma on varhainen täydellinen kielikylpy.

Ruotsin kielen varhainen täydellinen kielikylpy

Ruotsin kielen kielikylpy alkaa lasten ollessa 3–6-vuotiaita. Kielikylpyopettajat puhuvat lasten kanssa vain ruotsia, mutta he ymmärtävät myös suomea. Sanojen ja ilmaisujen merkitystä selvennetään ei-kielellisellä viestinnällä, esimerkiksi ilmeillä ja eleillä. Lapset voivat käyttää suomea, mutta heitä kannustetaan käyttämään ruotsia.

Ensimmäisinä kouluvuosina suurin osa opetuksesta annetaan ruotsin kielellä. Suomenkielisen opetuksen
osuus lisääntyy asteittain. Viimeisten peruskouluvuosien aikana puolet aineopetuksesta annetaan ruotsiksi ja puolet suomeksi.

Kielikylvyssä painotetaan ruotsin kielen käyttöä sekä luokkahuoneessa että sen ulkopuolella. Ruotsin kielen lisäksi oppilaat saavat opetusta myös 1–3 vieraassa kielessä.

Kielikylpyoppilaat omaksuvat muiden peruskoululaisten tavoin kansallisen opetussuunnitelman edellyttämät
tiedot.

Kielikylpyopetuksen kielellinen tavoite on, että oppilaat saavuttavat toiminnallisen kaksikielisyyden.
Tämä tarkoittaa, että kielikylpyoppilaiden äidinkielen
taito kehittyy normaalisti ja että heidän suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taitonsa on hyvä ja kaikissa arkipäivän tilanteissa toimiva.

Kielikylpyryhmät toimivat suomenkielisissä kouluissa, joissa kouluympäristö tukee oppilaiden kulttuuri-identiteettiä. Kielikylpyoppilaat tutustuvat myös ruotsinkieliseen kulttuuriin.

Ruotsin kielikylpy Vaasassa

Vaasassa suomenkieliset lapset aloittavat ruotsin kielen kielikylvyn viisivuotiaina. Kahden kielikylpyryhmässä vietetyn päiväkotivuoden jälkeen lapset jatkavat peruskoulussa kielikylpyluokalla.

Vaasan elävä kaksikielisyys takaa sen, että kielikylpy pystyy hyödyntämään kaksikielistä ympäristöä ja mahdollisuutta luonnolliseen kanssakäymiseen kahdella kielellä.

(Teksti lainattu Vaasan yliopiston Kielikylpy-esitteestä.)

Lisää tietoa kielikylvystä.
up

 
 
 


Design TB