VAASAN YLIOPISTO
Pδδsivu | Tutustu yliopistoon | Ajankohtaista | Opiskelu | Tutkimus | Palvelut | Yhteystiedot

Vaasan yliopisto tiedottaa 23.1.2002

 Tiedotearkisto
Kansainvälisen markkinoinnin professori
Jorma Larimo

Asetuksella 192/85 syyskuun 1. päivästä 1985 lukien perustettu virka on sijoitettu yli-opiston kauppatieteelliseen tiedekuntaan markkinoinnin laitokselle. Virka on tullut avoimeksi 1.1.1998 lukien viran edellisen haltijan tultua nimi-tettyä toiseen virkaan. Tiedekuntaneuvosto on 14.12. 1999 pitämässään kokouksessa päättänyt, että viran opetusala on liiketaloustiede, erityisesti kansainvälinen markkinointi.

Virka julistettiin haettavaksi 6.2.2000. Virkaa hakivat määräaikaan mennessä KTT Kimmo Alajoutsijärvi, KTT Jorma Larimo, Tal. tri Han-nu Linnainmaa sekä  KTT Ingeborg Menzler-Hokkanen.

Tiedekunnan valitsemina asiantuntijoina toimivat professori Reijo Luostarinen Helsingin kauppakorkeakoulusta ja profes-sori Uolevi Lehtinen Tampereen yliopistosta. Asiantuntijoiden annettua lausuntonsa hakijoiden kelpoisuudesta ja ansioista kansainvälisen markkinoinnin professorin virkaan tiedekuntaneuvosto teki kokouksessaan 5.4.2001 virkaehdotuksen ja asetti yksimielisesti virkaan ehdolle KTT Jorma Larimon. Rehtori hyväksyi tiedekuntaneuvoston tekemän virkaehdotuksen 8.5.2001.
 
Yliopiston hallitus nimitti  8.6.2001 pitämässään kokouksessa KTT Jorma Larimon yliopiston kansainvälisen markkinoinnin professoriksi 1.7.2001 lukien.

Henkilötiedot

 •  Jorma Antero Larimo, syntynyt Vaasassa 27.9.1954. Puoliso vuodesta 1976 lähtien talouspäällikkö, KTM Airi Marjatta Larimo, o.s. Puurunen.
 •  Lapset:  Leena Katariina (s. 1981), Ilkka Antero (1983).
Opinnot ja tutkinnot
 •  Ylioppilas, Vaasan yhteiskoulu (Vaasa) 1973.
 •  Ekonomi (markkinointi), Vaasan kauppakorkeakoulu 1976.
 •  Kauppatieteiden kanditaatti (markkinointi), Vaasan kauppakorkeakoulu 1979.
 •  Kauppatieteiden lisensiaatti (markkinointi), Vaasan korkeakoulu 1988.
 •  Kauppatieteiden tohtori (markkinointi), Vaasan yliopisto 1993.
Aikaisempi toiminta

Toiminut vuodesta 1976 lukien  assistenttina, yliassistenttina Vaasan yliopistossa (Vaasan kauppakorkeakoulussa / korkeakoulussa). Hoitanut  vuodesta 1984 lukien apulaisprofessorin ja professorin virkoja  kansainvälisen markkinoinnin alalla Vaasan yliopistossa / korkeakoulussa.

Nimitetty seuraaviin virkoihin

 •  Kansainvälisen markkinoinnin lehtori 1985–1997, Vaasan yliopisto/ korkeakoulu.
 •  Yritysten kansainvälisten operaatioiden apulaisprofessorin virka (muutettu 1.9.98 lukien professoriksi) 1997–2001.
Luottamustoimet ja asiantuntijatehtävät
 •  Vaasan kauppakorkeakouluseura ry:n sihteeri 1.7.1980–31.12.1981.
 •  Vaasan korkeakoulun hallituksen jäsen 1.1.1982–31.12.1985.
 •  Vaasan korkeakoulun opetus- ja tutkimusneuvoston jäsen 1.1.1986–89.
 •  Vaasan korkeakoulun hallinnon ja markkinoinnin laitoksen laitosneuvoston jäsen 1.1.1986–31.12.1992.
 •  Osuuskunta Viexpon tutkimusneuvoston johtoryhmän jäsen 1987–1991.
 •  Vaasan läänin Neuvostoliiton kaupan työryhmän jäsen 1987–1990.
 •  Vaasan yliopiston kaupallis-hallinnollisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsen 1.1.1992–31.12.2001.
 •  Vaasan yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsen 1.1.2002–.
 •  Kansainvälisen kaupan koulutuskeskuksen/Fintran valtuuskunnan Vaasan yliopiston varamies 1.1.94–31.8.95.
 •  Kansainvälisen kaupan koututuskeskuksen/ Fintran korkeakouluvaltuuskunnan Vaasan yliopiston edustaja 1.9.95–31.12.1996.
 •  Vaasan yliopiston julkaisutoimikunnan jäsen 1995–.
 •  Varajäsen Yliopistojen ja korkeakoulujen Itä- ja Kaakkois-Aasian koulutusverkoston johtoryhmässä 1.11.1998–2000.
 •  Professoriliiton Vaasan yliopiston osaston varapuheenjohtaja 1.9. 1999–.
 •  Valtakunnallisen kansainvälisen liiketoiminnan alan tutkijakoulu FIGSIBin johtoryhmän jäsen 1.8.1996–31.10.1997.
 •  Tutkijakoulun FIGSIBin johtaja 1.11.1997–.
 •  European International Business Academyn johtoryhmässä Suomen edustaja 1.1.1999–.
 •  Markkinoinnin laitoksen johtaja 1.1.2002–.
 •  Toiminut seuraavien Vaasan yliopistolla järjestettyjen kansainvälisten konferenssien pääorganisoijana:
  •  – 1st workshop in International Business, toukokuu 1994
  •  – 2nd workshop in International Business, toukokuu 1995
  •  – 3rd workshop in Internaitonal Business, elokuussa 1996
  •  – 4th workshop in International Business,  elokuuussa 1997
  •  – 5th workshop in International Business, elokuussa 1999
  •  – 6th workshop in International Business,  elokuussa 200
 •  Toiminut elokuussa 1997, elokuussa 1999 sekä elokuussa 2001 Vaasan yliopistolla järjestettyjen kansainvälisten tohtoritutorialien pääorganisoijana.
 •  Luennoinut useammassa eri yliopistossa Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Virossa.
 •  Toiminut lisensiaattitöiden ja/tai väitöskirjojen esitarkastajana tai tarkastajana seuraavissa yksiköissä: Helsingin kauppakorkeakoulu, Turun kauppakorkeakoulu, Lapin yliopisto, Tampereen teknillinen korkeakoulu, Vaasan yliopisto, Melbournen yliopisto (Australia).
 •  Toiminut tieteellisten artikkeleiden referee-asiantuntijana seuraavissa julkaisuissa: Idäntutkimus, Journal of Euromarketing, International Business Review, Management Science, Journal of International Business Studies ja Journal of East–West Business.
 •  Toiminut seuraavien kansainvälisten konferenssien osalta referee-asiantuntijana useina vuosina:  European International Business Academy (EIBA) sekä Academy of International Business, lisäksi EIBAn vuosikonferensseissa discussanttina sekä session chairina.
 •  Toiminut projektiehdotusten arvioijana Estonian Science Instituten pyynnöstä v. 1997–1999.
 •  Kansainvälisen Consortium for International Marketing Research (CIMaR) jäsen v. 2000 lähtien.
 •  Palkittu 1988 Berliinissä European International Business Academyn tohtoritutoriaalissa parhaan väitöskirjaehdotuksen palkinnolla.
Tutkimustoiminta

Tutkimus painottuu pkt-yritysten vienti- ja kansainvälistymiskäyttäytymisen, yritysten ulkomaisen tuotannollisen investointi- ja divestointikäyttäytymisen sekä operointi- ja markkinointistrategioiden tutkimukseen Itä- ja Keski-Euroopassa.

Keskeiset julkaisut

 •  Larimo, Jorma (1986). The foreign direct manufacturing investment behaviour of Finnish firms. University of Strathclyde. Strathclyde International Business Unit. Working Paper 86/6 p. 46.
 •  Larimo, Jorma (1987). The foreign direct investment decision process. An empirical study of the foreign direct investment decision behaviour of Finnish firms. Vaasan korkeakoulun julkaisuja. Tutkimuksia 124. Liiketaloustiede 38, Markkinointi. 278 s. (lisensiaattitutkimus).
 •  Larimo, Jorma & Jarmo Nieminen (1987). Operation on Finnish firms in the less developed countries. Operation development and future perspectives. Julkaisussa Multinational Enterprises and Developing Countries: A Changing Relationship? Proceedings of the 13th Annual Meeting of EIBA. Ed. by D. Van Den Bulcke, p. 172–190, Antwerp 1987.
 •  Larimo, Jorma (1989). Kansainvälisen markkinoinnin alan tutkimus Suomessa. Katsaus ja analyysi Suomessa valmistuneista kansainvälisen markkinoinnin alan väitöskirjoista ja lisensiaatintöistä. Vaasan korkeakoulun julkaisuja. Opetusmonisteita 40. Liiketaloustiede 18. Markkinointi 114 s.
 •  Larimo, Jorma (1989). Operation of Finnish firms in the less developed countries. Institutional framework, operation development and future perspectives. Vaasan korkeakoulun julkaisuja. Tutkimuksia 143. Business Administration 51. Marketing.
 •  Larimo, Jorma & Jarmo Nieminen (1990). Neuvostoliiton-kaupan merkitys ja yritysten operointikäyttäytyminen. Erityistarkastelun kohteena Vaasan läänin teollisuus ja Neuvostoliiton-kauppa.Vaasan korkeakoulun julkaisuja. Tutkimuksia 148. Liiketaloustiede 54. Kansainvälinen markkinointi.
 •  Larimo, Jorma & Merja Salomäki-Jurkka (1991). Euroopan yhdentyminen ja Vaasan läänin tevanaketeollisuus. Länsi- Suomen taloudellinen tutkimuslaitos. Julkaisuja 34. 184 s.
 •  Larimo, Jorma (1991). Comportamiento de la inversion directa en el exterior. Medicion y factores determinantes. Informacion Comercial Espanola Num. 692 (Abril), 145–171.
 •  Larimo, Jorma (1993). Foreign direct investment behaviour and performance. An analysis of Finnish direct manufacturing investments in OECD countries. Acta Wasaensia 32, Business Administration 13. Vaasa (väitöskirja).
 •  Larimo, Jorma (1993). Ownership arrangement decision in foreign direct investments. An empirical study of Finnish subsidiaries in OECD countries. Journal of Euromarketing 3:1, 75–111.
 •  Larimo, Jorma (1993). The ownership arrangement decision in foreign direct investments. An empirical study of Finnish subsidiaries in OECD countries. In: Inter-firm Agreements and Alternative Organisational Forms - Proceedings of the 18th Annual Conference by EIBA. Ed by J. Cantwell.
 •  Hennart, Jean-Francois, Jorma Larimo & Chih-Fen Chen (1995). Does national origin affect the propensity of foreign investors to enter the United States through acquisitions? In: Erdener Kaynak & Tunc Erem Innnovation, Technology and Information Management for Global Development and Competitiveness – Proceedings of the 4th World Business Congress (in Istanbul), p. 90–98  sekä Roberto Schiattorella  New Challenges for European and International Business – Proceedings of the 21st Annual Conference of EIBA (European International Business Academy (in Urbino), Vol. 2, 401–422.
 •  Larimo, Jorma (1995). The foreign direct investment decision process: Case studies of different types of decision processes in Finnish firms. Journal of Business Research 33:1, 25–55.
 •  Mäkelä, E., J. Larimo & S.-O. Hansén (1995). Official development assistance of Nordic countries. Special emphasis on the implications of EU membership. Proceedings of the University of Vaasa. Research Papers 193,  61 p. Vaasa.
 •  Mäkelä, Elina & Jorma Larimo  (1996). Nordic firms in less developed countries. Empirical study of the use of various operation modes and future prospects of the operation. Proceedings of the University of Vaasa. Research Papers 205, 194 s. Vaasa.
 •  Hennart, J.-F., H. Barkeman, J. Bellin, G. Beniton, J. Larimo, T. Pedersen & M. Zeng (1996). The impact of national origin on the survival of foreign affiliates: A comparative study of North European and Japanese investors in the United States. In: Innovation and International Business – Conference proceedings of the 22nd EIBA meeting in Stockholm in December 1996, p. 341–365.
 •  Larimo, Jorma (1996). Mode of entry in foreign direct investments: Behavior of Finnish firms in OECD  markets.  In:  Innovation and International Business – Conference Proceedings of the 22nd EIBA meeting in Stockholm in December 1996, p. 409–434.
 •  Larimo, Jorma (1997). Ownership structures of Finnish firms´ foreign subsidiaries in EU countries. In: The Nature of the Firm, edited by Ingmar Björkman & Mats Forsgren, s. 281–308. Copenhagen: Copenhagen Business School Press.
 •  Larimo, Jorma (1997). Foreign direct investments in Estonia. Proceedings from the 5th Annual Conference on Marketing Strategies for Central and Eastern Europe, Vienna December 10–12, 1997, edited by Petr Chadraba & Reiner Springer, p. 245–264.
 •  Larimo, Jorma (1997). Determinants of divestments in foreign production operations made by Finnish firms in OECD countries. Proceedings of the 23rd Annual EIBA Conference Stuttgart, December 14–16, 1997, edited by Klaus Macharzina, Michael-Jörg & Joachim Wolf, p. 353–379.
 •  Larimo, Jorma & Marjo Arola (1998). Pk-yritysten  vienti ja kansainvälistyminen. Kirjallisuusyhteenveto aihe-alueen tutkimuksista vuosilta 1976–1998. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 37. 278  s.
 •  Miljan, Mait, Mart Sörg & Jorma Larimo (1998). Secrets of the successful foreign direct investment policy of a small transition country: Lesson from Estonia. Paper presented and published in the conference proeceedings of the Sixth Conference of International Society for the Study of European Ideas (ISSEI), Haifa, Israel August 1998.
 •  Larimo, Jorma (1998). Divestment of foreign production operations in Finnish firms. In: Marketing and International Business - Essays in Honour of Professor Karin Holstius on her 65th Birthday, edited by Henrikki Tikkanen, p. 139–170. Publications of the Turku School of Economics and Business Administration, Sarja A-2:1998. Turku.
 •  Larimo, Jorma, Mait Miljan, Juri Sepp & Mart Sörg (1998). Foreign direct investments in Estonia. HWWA-Report 172. HWWA-Institut fur Wirtschaftsforschung-Hamburg. Hamburg 1998. 43 p.
 •  Larimo, Jorma (1998). Foreign direct investment behavior of Nordic firms in Central and Eastern Europe. Proceedings of the 6th Conference on Marketing Strategies in Central and Eastern Europe in Vienna, December 1998, edited by Petr Chadraba & Reiner Springer, p. 159–191.
 •  Hennart, Jean-Francois & Jorma Larimo (1998). The impact of culture on the strategy of multinational enterprises: Does national origin affect ownership decisions? Journal of International Business Studies 29:3, 515–538.
 •  Erkkilä-Lehto, Heli, Jorma Larimo  & Tauno Kekäle (1999). The role and importance of ISO 9000 and ISO 14 000 in Finnish companies. In: Productivity & Quality Management Frontiers -VIII, ed. by W. Werther, J. Takala & D. Sumanth. MCB University Press, Bradford. 1999, p. 176–194 (refereed papers presented at the 8th International Conference on Productivity & Quality Research).
 •  Larimo, Jorma (1999). Choice of organizational structure in foreign markets. Paper presented at the Annual Conference of the AIB in Charleston, USA, November 1999. Published in the conference proceedings.
 •  Larimo, Jorma, Jarmo Nieminen & Reiner Springer (1999). Market entry strategies and performance of foreign companies in Central and Eastern Europe: Empirical evidence from Finnish and Austrian companies. Proceedings of the 7th Conference on Marketing Strategies in Central and Eastern Europe in Vienna, December 1999, edited by Petr Chadraba & Reiner Springer, p. 24–60.
 •  Kallunki, Juha-Pekka, Jorma Larimo & Seppo Pynnönen (1999). Stock market response to the announcements of foreign direct investments in Finland. Published in Perspectives on Internationalization, ed. by U. Lehtinen & H. Seristö. Acta Universitatis Oeconomicae Helsingiensis, p. 77–95.
 •  Larimo, Jorma (2000). Divestment of foreign production operations in Nordic firms. Paper presented at the Annual Conference of the AIB in Phoenix, USA, November 2000. Published in the conference proceedings.
 •  Larimo, Jorma, Jarmo Nieminen & Reiner Springer (2000). Competitiveness and marketing strategies of foreign companies in Eastern Europe: Empirical evidence from Finnish and Austrian companies. Proceedings of the 8th Annual Conference on Marketing Strategies for Central and Eastern Europe, Dec. 13–15, 2000. Ed. by P. Chadraba & R. Springer, p. 7–25.
 •  Larimo, Jorma (2000). Divestment of foreign production operations in Nordic firms. Paper presented at the Annual Conference of the AIB in Phoenix, USA, November 2000. Published in the conference proceedings.
 •  Arnold, S., J. Larimo, M. Miljan, R. Virvilaite, E. Frize, B. Natalya & E. Tarasenko ( 2000). A comparative analysis of the beer market in selected European countries – Estonia, Finland, Lithuania, Russia and the UK. Proceedings of the 8th Annual Conference on Marketing Strategies for Central and Eastern Europe, Dec. 13–15, 2000. Ed. by P. Chadraba & R. Springer, p. 153–175.
 •  Larimo, Jorma (2001). Pk-yritysten vientimenestys ja vientimenestykseen vaikuttavat tekijät. Poikkeaako tilanne palvelualojen ja valmistustoiminnan välillä? Proceedings of the University of Vaasa. Discussion Papers 279. Vaasa.
 •  Larimo, J., J. Nieminen & R. Springer (2001). Marketing parameters of foreign companies in Eastern Europe: Empirical evidence from Finnish and Austrian companies. Politics, Economics, Sociology 2–3, 86–90 (in Russian language).
 •  Aak, Lele, Mait Miljan, Kalev Kaarna & Jorma Larimo (2001). Implementing brand valuation and theory of constraints in marketing management: Two Estonian cases. Proceedings of 9h Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central and Eastern Europe (Dec 5–7, 2001), edited by P. Chadraba & R. Springer, p. 77–94.
 •  Larimo, Jorma (2001). International joint venture performance: An integrative review of the empirical literature in 1970–2001. Proceedings of the 27th Annual Conference of European International Business Academy, Dec 13–15, 2001, Paris, France (cd-rom).
 •  Kallunki, Juha-Pekka, Jorma Larimo & Seppo Pynnönen (2001). Value creation in foreign direct investments. To be published in Management International Review 41:4, 357–376.
 •  Larimo, Jorma & Rizwan Tahir (2002). Ownership strategies of Nordic firms in Asian markets. In: Current European Research in International Business, ed. J. Larimo, Proceedings of the University of Vaasa, Reports 86 (painossa).
 •  Larimo, Jorma, Jarmo Nieminen & Reiner Springer (2002).  Competitiveness and marketing strategies of foreign companies in Eastern Europe: Empirical evidence from Finnish and Austrian companies. In Entry and marketing strategies into and from CEE and EE, ed. by J. Larimo, Proceedings of the University of Vaasa, Reports 87 (painossa).
 •  Nieminen, Jarmo, Jorma Larimo & Reiner Springer (2002). Market strategies and performance of Western firms in Eastern Europe: A comparative survey. Journal of East–West Business 7:3 (forthcoming).
 •  Larimo, Jorma (2002). Internationalization strategies of SMEs – two case studies of Finnish born global firms. In Learning in the Internationalization Process of Firms, ed. by A. Blomstermo & D. Sharma (to be published by Edward Elgar in Spring 2002).
Toimittaja seuraavissa julkaisuissa
 •  Larimo, Jorma & Tuija Mainela (eds) (1996). Choice and management of entry strategies in international business . Proceedings of the University of Vaasa. Reports 18. Vaasa.
 •  Larimo, Jorma (ed.) (1997). Internationalization and foreign direct investment behavior in OECD and Asian countries. Proceedings of the University of Vaasa. Reports 24. Vaasa.
 •  Larimo, Jorma (ed.) (1997). Entry and management behavior in Central and Eastern Europe. Proceedings of the University of Vaasa. Reports 25. Vaasa.
 •  Larimo, Jorma (ed.) (2000). Recent studies in transition and operation in Central and Eastern Europe. Proceedings of the University of Vaasa. Reports 57. Vaasa.
 •  Larimo, Jorma & Sören Kock (eds) (2000). Recent studies in interorganisational and international business research. Proceedings of the University of Vaasa. Reports 58. Vaasa.
 •  Larimo, Jorma (ed.) (2002). Current European Research in International Business. Proceedings of the University of Vaasa, Reports 86 (painossa).
 •  Larimo, Jorma (ed.) (2002). Entry and marketing strategies into and from CEE and EE. Proceedings of the University of Vaasa, Reports 87 (painossa).

Copyright © 2002 VAASAN YLIOPISTO. Webmaster@uwasa.fi, 23.1.2002.
http://lipas.uwasa.fi/tiedotus/tiedotteet02/tammi_7.html