VAASAN YLIOPISTO
Pääsivu | Tutustu yliopistoon | Ajankohtaista | Opiskelu | Tutkimus | Palvelut | Yhteystiedot

Vaasan yliopisto tiedottaa 22.1.2003

 Tiedotearkisto

Sosiaali- ja terveyshallinnon professori

Pirkko Vartiainen

Vaasan yliopistoon vuonna 1992 perustettu sosiaali- ja terveyshallinnon professorin virka on sijoitettu yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan julkisjohtamisen laitokselle. Avoimeksi tullut virka julistettiin haettavaksi 29.10.2000. Virkaa hakivat FT Marja Blom-Lange, Ph.D. Markku Pekurinen, FT Pekka Rissanen, HTT Pirkko Vartiainen sekä VTT, FK Petri Virtanen. Hakija Rissanen perui sittemmin hakemuksensa virkaan.

Tiedekunnan valitsemina virantäytön asiantuntijoina toimivat professori Vuokko Niiranen Kuopion yliopistosta, professori Juhani Nikkilä Oulun yliopistosta ja professori Pertti Ahonen Tampereen yliopistosta. Asiantuntijoiden annettua lausuntonsa hakijoiden kelpoisuudesta ja ansioista, tiedekuntaneuvosto teki kokouksessaan 17.1.2002 virkaehdotuksen ja asetti ensimmäiselle ehdokassijalle virkaan HTT Pirkko Vartiaisen. Yliopiston hallitus nimitti hallintotieteiden tohtori Pirkko Liisa Vartiaisen sosiaali- ja terveyshallinnon professorin virkaan 1.6.2002 alkaen.

Henkilötiedot
Pirkko Liisa Vartiainen o.s. Latvala, syntynyt 13.5.1953 Vähässäkyrössä.
Puoliso suunnittelurakennusmestari Jorma Kalervo Vartiainen.
Lapset: Nina Elisabeth s. 1975, Jenni Susanna s. 1980.

Tutkinnot
Merkonomin tutkinto, Vaasan kauppaoppilaitos, 1972.
Ylioppilastutkinto, Vaasan lyseon lukion iltalinja, 1978.
Hallintotieteiden maisterin tutkinto, Vaasan yliopisto, 1987.
Hallintotieteiden lisensiaatin tutkinto, Vaasan yliopisto, 1992.
Hallintotieteiden tohtorin tutkinto, Vaasan yliopisto, 1994.

Aikaisempi toiminta
Taloushallinnon tehtävät, Mustasaaren sairaala 1973-1983.
Taloushallinnon tehtävät, Vaasan kalastuspiiri 1984-1987.
Vs. assistentin ja vs. lehtorin tehtävät, Vaasan korkeakoulu 1987-1990.
Tutkija, Vaasan korkeakoulusäätiö 1990-1991.
Assistentti, julkishallinto, Vaasan yliopisto 1991.
Suunnittelija, Vaasan yliopisto 1992.
Vs. apulaisprofessori, julkishallinto, Vaasan yliopisto 1993.
Tutkija, Vaasan yliopisto 1993-1994.
Yliassistentti, hallintotiede, Vaasan yliopisto 1994-2001.
Ma. apulaisprofessori, julkishallinto, Vaasan yliopisto 1998-1999.
Dosentti, hallintotiede, Taloudellis-hallinnollinen tiedekunta, Tampereen yliopisto 1.7.1999 alkaen.
Ma. professori, julkishallinto, Vaasan yliopisto 1999-2002.

Luottamustoimet ja asiantuntijatehtävät
Vaasan yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan varadekaani 1.8.1995- 31.7.1998.
Vaasan yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani 1.8. 1998- 31.12.2001.
Vaasan yliopiston Julkisjohtamisen laitoksen laitosjohtaja 1.1.2002 alkaen.
Vastaväittäjänä ja väitöskirjojen esitarkastajana sekä lisensiaatintöiden tarkastajana eri yliopistoissa.
Routledge kustantamon pyytämä kirjallinen asiantuntijalausunto kansainväliseen levitykseen aiotusta kirjasarjasta "Routledge Series on Health Management". Lausunto toimitettu 22.7.2002.
Opetushallituksen pyytämä asiantuntijalausunto ammatillisen koulutuksen arvioinnin kehittämiseksi. "Ammatillisen koulutuksen monitahoarviointi. Lähihoitajat työelämään - metaevaluoinnin kohteena" 1997.
Puheenjohtajana Sosiaalipolitiikan päivillä ryhmässä "Evaluointi osana kehittämistä", Tampere 27.-28.10.2000.
Puheenjohtajana ryhmissä Empowerment and User Involvement in Evaluation I ja Innovative Designs and Tools in Evaluation IV. 4th Inernational Conference on Evaluation for Practice. 4.-6.7.2002 Tampere.
Korkeakoulujen arviointineuvoston asiantuntijana Mikkelin ja Porin ammattikorkeakoulujen erikoistumisopintojen arvioinnissa sekä Tampereen yliopiston terveystieteen laitoksen järjestämän sosiaali- ja terveysjohtamisen PD-koulutuksen akkreditoinnissa 2000-2001.
Jäsenenä European Masters of Public Administration (EMPA) verkostossa 1.4.1998 alkaen.
Referee-asiantuntijana eri tieteellisissä aikakauslehdissä.
Referee-asiantuntijana kansainvälisissä konferensseissa.
The member of the Editorial Board on the International Journal of Economic Development, Central Florida University - Benn State University, nimittämiskirje 12.6.1998 alkaen.
Annual Conference of European Group of Public Administration Vaasan konferenssin (5.-8.9.2001) järjestelytoimikunnan jäsen.
Hallinnon Tutkimuksen Seura r.y., sihteeri 1.1.1992-31.12.1993.
Hallinnon Tutkimuksen Seura r.y., johtokunnan jäsen 1.1.1994 alkaen.
Nimitetty Stakesin pysyväksi asiantuntijaksi ajalle 1.5.1998-30.4. 2001.
Nimitetty Stakesin sosiaalihuollon menetelmien arviointiprojektin (FinSoc) tieteellisen asiantuntijaryhmän jäseneksi 1.1.1998-30.4.2001.
Nimitetty Stakesin sosiaali- ja terveyspalvelujen tulosalueen asiantuntijaksi, erikoisalana organisaatio- / palvelututkimus ja evaluointitutkimus ajalle 1.5.2001-31.12.2003.
Vaasan sairaanhoitopiirin tieteellisen toimikunnan (EVO) jäsen 2002 alkaen.
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Vaasan yksikön puheenjohtaja 1.1.1996 alkaen.
NOPUS (Nordiska utbildningsprogrammet för utveckling av social service) pohjoismaisen sosiaalialan koulutuksen Suomen johtoryhmän jäsen 1.1.1993 alkaen.
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskuksen johtoryhmän sekä Vaasan yksikön ohjausryhmän jäsen 1.5.2001 alkaen.
Jäsenenä useissa yleishyödyllisten yhdistysten ja vastaavien hallintoelimissä.

Tutkimustoiminta

Tutkimus painottuu hyvinvointipalveluiden (erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelut) organisoinnin ja evaluoinnin kysymyksiin, joista keskeisimpänä mainittakoon monitahoarvioinnin menetelmän kehittäminen ja testaaminen julkisten palveluiden arvioinnin välineenä. Lisäksi tutkimuksissa on pohdittu laadun arvioinnin ja laatujohtamisen sekä vertailevan evaluoinnin kysymyksiä. Meneillään oleva tutkimustyö käsittelee julkisen toiminnan evaluoinnin legitimiteettiä sekä sosiaalista syrjäytymistä ehkäisevien projektien toiminnan analysointia.

Julkaisuluettelossa on 50 nimikettä.

Keskeiset julkaisut
Vartiainen, Pirkko (1992). Tuottava päivähoito? Tutkimus kunnallisten päivähoitopalvelujen määrästä ja laadusta Vaasan läänissä. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 159. Hallintotiede 8.
Vartiainen, Pirkko (1993). Monitahoarviointi palveluorganisaatioiden vaikuttavuuden arvioinnin mallina. Proceedings of The University of Vaasa. Discussion Papers 160.
Vartiainen, Pirkko & Ari Salminen (1993). Multiple constituency - an alternative model for evaluating productivity in the public sector? Annual Conference of EGPA, Strasbourg 7-10.9.1993.
Vartiainen, Pirkko (1994). Palveluorganisaatioiden tuloksellisuusarviointi, teoriat ja käytäntö. Päivähoitoon, erityisesti päiväkoteihin kohdistuva monitahoarviointi. Acta Wasaensia 40. Hallintotiede 2.
Vartiainen, Pirkko (1995). Onko kunnallinen päivähoito tuloksekasta? Sosiaalityöntekijä 2, 23-25.
Vartiainen, Pirkko (1995). Efficiency evaluation in service organizations, theory and practice. Multiple constituency evaluation of children's day-care centers. Finnish Local Government Studies. Finnish Local Government in Transition 4, 415-417. Ed. Lasse Oulasvirta.
Vartiainen, Pirkko & Mike Hart (1996). Outpatient satisfacation in the UK and Finland - a comparative study utilising the SERVQUAL methodology. Paper presented in Developing Professional Roles in Practice Conference. Heriot-Watt University, Edinburgh 10-12.4.1996.
Vartiainen, Pirkko (1996). Evaluation of local economic development policy in Finland. Paper presented in Annual Conference of European Group of Public Administration, Budapest 24-28.8.1996.
Vartiainen, Pirkko (1996). Yhteensaatetut erilaiset. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö vaasalaisesta näkökulmasta. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 15.
Vartiainen. Pirkko (1997). Kokemuksia terveydenhuollon laadun arvioinnista SERVQUAL-menetelmällä. Suomen Lääkärilehti 52:16, 1989-1995.
Vartiainen, Pirkko & Kirsi Lähdesmäki (1997). Kilpailevat kumppanit. Elinkeinopolitiikan monitahoarviointi valituissa Vaasan rannikkoseudun kunnissa. Suomen Kuntaliitto, Acta-sarja.
Vartiainen, Pirkko (1998). Local economic development policy in Finland: Key actors view to implementation. In: Handbook of Economic Development, 401-425. Ed. Kuotsai Tom Liou. United States: Marcel Dekker Inc.
Vartiainen, Pirkko (1998). Työelämän vaatimuksista opiskelijoiden osaamiseen: monitahoarvioinnilla kattavaan koulutuksen evaluointiin? Hallinnon tutkimus 1, 66-68.
Vartiainen, Pirkko (1998). Vertaileva evaluointi: Havaintoja korkeakoulujen evaluoinnin alueelta. Hallinnon tutkimus 4, 280-289.
Vartiainen, Pirkko (1999). Perhepolitiikka ja työttömyys. Päivähoidon merkitys työttömyydestä aiheutuvien ongelmien lievittämisessä Suomessa, Tanskassa ja Hollannissa. Teoksessa: Interventioilla hyvinvointia työttömille?, 67-93. Toim. A. Pohjola, E. Saari & L. Viinamäki. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja.
Hujala, Eeva, Sanna Parrila, Päivi Lindberg, Veijo Nivala, Leena Tauriainen & Pirkko Vartiainen (1999). Laadunhallinta varhaiskasvatuksessa. Oulun yliopisto, varhaiskasvatuskeskus. Oulun yliopistopaino.
Vartiainen, Pirkko (1999). Interest-group evaluation - The case of local economic-development policy. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 3, 373-384.
Vartiainen, Pirkko (2000). Evaluointi vertailun välineenä. Teoksessa: Hallintovertailun metodologia, 67-87. Toim. A. Salminen. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 234.
Vartiainen, Pirkko (2000). Evaluation methods and comparative study. Paper presented in European Evaluation Society, EES-Conference 12-14.10.2000 Lausanne.
Vartiainen, Pirkko (2000). Projektievaluoinnin periaatteet ja käytännön sovellus. Esimerkkinä KIPINÄ-projekti. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 3, 220-232.
Vartiainen, Pirkko (toim.) (2001). Näkökulmia projektiarviointiin. Tasapainottelua taloudellisessa, hallinnollisessa ja sosiaalisessa kontekstissa. Tampere: Finn Publishers.
Vartiainen, Pirkko (2001) Mitä on projektiarviointi? Pohdintaa projektiarvioinnin tieteellisestä ja metodisesta genesiksestä. Teoksessa: Näkökulmia projektiarviointiin, 11-28. Toim. P. Vartiainen. Tampere: Finn Publishers.
Vartiainen, Pirkko (2001) Intressiryhmät evaluointiprosessissa. Metodologista pohdintaa monitahoarvioinnin avulla. Hallinnon tutkimus 1, 29-39.
Vartiainen, Pirkko (2002). Cultural issues - Success and failure in Finland´s neighbouring areas co-operation. In East-West co-coperation in public sector reform. Cases and results in Central and Eastern Europe. Eds F. van den Berg, G. Jenei & L.T. Leloup. IIAS Monographs 18, 31-45. The Netherlands: IOS Press.
Vartiainen, Pirkko (2002). On the principles of comparative evaluation. Evaluation 8:3, 359-371.
Vartiainen, Pirkko (2003). The substance of stakehoder evaluation: Methodological discussion. International Journal of Public Administration 26:1, 29-46.


Copyright © 2003 VAASAN YLIOPISTO. Webmaster@uwasa.fi, 22.1.2003.
http://lipas.uwasa.fi/tiedotus/tiedotteet03/tammi_8.html