Vaasan yliopisto

Opiskelijoille | Henkilökunnalle | Vieraille

- - - - - - - - - - -

Vaasan yliopiston vuosikertomus 2003

2.3. Tapahtui vuonna 2003

Vaasan yliopistolle kaksi laatuyksikköä vuosiksi 2004-2006

Korkeakoulujen arviointineuvosto päätti esittää Opetusministeriölle, että Vaasan yliopistolle vuosiksi 2004-2006 kahta laatuyksikköä. Esitettävät yksiköt ovat kauppatieteellisen tiedekunnan johtamisen laitos (yliopistokoulutuksen laatuyksikkö) ja aikuiskoulutuksen osalta Levón-instituutti. Laatuyksiköistä on käytetty aikaisemmin käsitettä huippuyksikkö.

Johtamisen laitoksen keskeisiä vahvuuksia ovat jo aiemminkin palkittu korkeakoulupedagogiikan uudistamistyö, mittava toiminta aikuiskoulutuksen kentässä sekä aktiivinen, kansainvälistä tunnustusta saanut, tutkimustoiminta. Keskeinen ominaispiirre on myös läheinen verkostoituminen yrityselämän kanssa tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnan alueilla.

Laitos on jo pitkään uudistanut korkeakouluopetusta kehittäen opiskelijoita aktivoivia ja haastavia opetusmenetelmiä, jotka korostavat opiskelijan omaa aktiivista roolia tiedon prosessoijana ja soveltajana. Muita keskeisiä periaatteita ovat esimerkiksi opetuksen pohjaaminen omaan tutkimustoimintaan sekä jatkuva panostaminen henkilöstön pedagogisten taitojen kehittämiseen. Laitos onkin jo kahdesti voittanut valtakunnallisen Vuoden opetussaavutus -kilpailun kauppatieteellisellä alalla.

Keskeiseen rooliin laitoksen strategiassa on nostettu aikuiskoulutuskentässä toimiminen ja laitos on panostanut työelämässä toimivien akateemiseen koulutukseen. Keskeisiä toimintamuotoja tällä alueella ovat liikkeenjohdon erikoismaisteriohjelmat ja alueelliset ohjelmat jo työelämän johto- ja asiantuntijatehtävissä toimiville. Uusimpana innovaationa on kehitetty "Työelämän tohtoriohjelmaa" henkilöstöjohtamisen ja johtamisen ammattilaisille.

Tutkimustoiminnan puolella laitos on rakentanut ydinosaamista kolmelle eri alueelle, joita ovat johtajuus, yrittäjyys ja kansainvälinen johtajuus. Aktiivisen tutkimustoiminnan myötä laitos on pystynyt viime vuosina ylittämään laitokselle asetetun tohtoritavoitteen ja onnistunut hankkimaan runsaasti tutkimusrahoitusta mm. Suomen Akatemiasta.

Vaasan yliopiston Levón-instituutti oli edellisen kerran vuosina 1999-2000 aikuiskoulutuksen laatuyksikkö. Nyt tehty esitys nimeämiseksi uudelleen laatuyksiköksi on selkeä osoitus jo pitkään harjoitetun toimintapolitiikan tuloksellisuudesta. Toiminnassaan Levón-instituutti on painottanut seuraavia tekijöitä:

Vaasan yliopistolla on aikuiskoulutuksen suhteen selkeä strategia, joka perustuu yliopistossa syntyvän osaamisen kanavoimiseen ympäröivän yhteiskunnan hyödyksi aikuiskoulutuksen kautta. Aikuiskoulutus toimii yliopistolle väylänä, jonka kautta yliopiston tutkimustieto viedään "yliopistosta ulos". Samalla luodaan kontakteja, jotka avaavat ulkopuolisille yliopiston oven muuhunkin yhteistyöhön.

Levón-instituutti panostaa vahvasti lähialueen koulutustarpeiden kattamiseen mm. muiden toimijoiden kanssa tehdyillä yhteistyösopimuksilla pohjanmaan kolmen maakunnan alueella. Alueellisen vaikuttavuuden lisäksi oleellista on ollut myös jatkuvien kansainvälisten kontaktien solmiminen erityisesti kielikylvyn, yrittäjyys- ja pk-yritysten kehittämisen ja johtamisen alueilla.

Levón-instituutin toiminnassa korostuu asiakaskeskeinen lähestymistapa ja innovaatiot, jotka näkyvät aktiivisena mukanaolona yliopiston ulkopuolella ja uusina tuotteina ja koulutusmenetelminä. Merkittävä osa toiminnan laatua on oman henkilöstön jatkuva osaamisen kehittämisprosessi.

Arviointiperusteena yliopistokoulutuksen laatuyksiköiden osalta ovat koulutuksen tehtävän, tavoitteiden ja sisältöjen ja toteutuksen arviointi. Aikuiskoulutuksen laatua arvioitaessa tarkasteltiin puolestaan aikuiskoulutuksen kokonaisuutta osana yliopiston toimintaa, eli miten aikuiskoulutuksen sisällöt kytkeytyvät emoyliopiston osaamiseen ja mikä on yliopiston vastuu tarjoamastaan aikuiskoulutuksesta.

Laatuyksiköiden yhteisenä piirteenä on, että niillä on näyttöä innovatiivisesta toiminnasta - uusista oppimista edistävistä opetusmenetelmistä, opetusmenetelmien ja opetettavien aineiden kytkeytymisestä, opiskelijoiden ottamisesta mukaan koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen, tutkimuksen heijastumisesta koulutukseen ja työelämätarpeiden huomioonottamisesta. Aikuiskoulutuksen laatuyliopistoja yhdistää aikuiskoulutusstrategian selkeä yhteys yliopiston tutkimuksellisiin ja koulutuksellisiin vahvuusalueisiin ja opetus- ja ohjauskäytäntöjen ja oppimisympäristöjen kehittäminen erityisesti elinikäisen oppimisen periaatteet huomioon ottaen. Lisäksi yhdistävänä tekijänä on aikuiskoulutuksen vahva asema alueellisena ja/tai valtakunnallisena vaikuttajana.

Sata väitöstä Vaasan yliopistossa

Perjantaina 9.5.2003 väitellyt KTM Ari Maunuksela on Vaasan yliopiston sadas väittelijä. Yliopiston ensimmäinen väitöstilaisuus järjestettiin 25.4.1975, jolloin aluetieteen nykyinen professori Kauko Mikkonen väitteli talousmaantieteessä.

Väitöstilaisuuksien kumulatiivinen määrä pysyi 1990 -luvun puoleenväliin saakka varsin maltillisena. Viimeisen kymmenen vuoden aikana myös Vaasan yliopistossa suoritettujen tohtorin tutkintojen määrä on ollut selkeässä kasvussa. Vuonna 1993 yliopistosta oli valmistunut yhteensä 22 väitöstutkimusta. Tämän jälkeen kymmenessä vuodessa on valmistunut 78 uutta väitöskirjaa.

Väittelijöiden määrän nopeaan kasvuun on selityksenä yliopiston vahva panostus jatkotutkintojen suorittamista parantavien menettelytapojen kehittämisessä. Erityisesti tutkimusrahoituksen kehittäminen on ollut yliopistolle merkittävä hanke. Tästä hyvänä osoituksena oli huhtikuussa 2003 jaetut Evald ja Hilda Nissin säätiön, Vaasan yliopistosäätiön ja Vaasan yliopiston jakamat apurahat väitöskirjatyöhön ja jatkotutkintojen suorittamiseen. Ilman säätiöiden ja ulkopuolisten rahoittajien tukea ei vastaava kehitys olisi ollut mahdollista. Myös osallistuminen Suomen Akatemian tutkijakouluihin on nopeuttanut ja lisännyt väitösten määrää, kun tutkija on täysipäiväisesti kyennyt keskittymään tutkimuksen tekoon.

Yliopisto on myös omilla toimillaan kehittänyt edellytyksiä suorittaa jatkotutkintoja. Ensi vuoden alusta käynnistyvä erityinen Tohtoriforum on uusin avaus tällä sektorilla. Tohtoriforumin tarkoituksena on parantaa tieteellisten jatko-opintojen suorittamiseen liittyviä tiedollisia ja taidollisia edellytyksiä. Tohtoriforum sisältää opetusta mm. tieteenfilosofiasta ja menetelmäopinnoista. Lisäksi siirtyminen kahden vararehtorin järjestelmään, joista toisen vararehtorin tehtäviin kuuluu erityisesti tutkimuksesta ja jatkokoulutuksesta vastaaminen, tehostaa entisestään yliopistossa tehtävän jatko-opiskelun toimintaedellytyksiä.

Suomen Akatemian teettämästä tutkimuksesta käy ilmi, että vaikka valtakunnallisestikin katsottuna tohtoreiden määrä on kasvanut räjähdysmäisesti, he kuitenkin työllistyvät erittäin hyvin. Vaasan yliopistossa väitelleet tohtorit työllistyvät nykyisin yhä enenevässä määrin teollisuuden ja elinkeinoelämän palvelukseen perinteisen yliopistomaailman sijasta. Tätä kehitystä yliopisto on pyrkinyt aktiivisesti ylläpitämään solmimalla toimivia yhteistyökumppanuuksia mm. Pohjanmaan maakunnan yritysten kanssa.

Rajapyykit:
1. väitös: vuonna 1975
10. väitös: vuonna 1988
20. väitös: vuonna 1993
30. väitös: vuonna 1995
40. väitös: vuonna 1996
50. väitös: vuonna 1998
60. väitös: vuonna 1999
70. väitös: vuonna 2000
80. väitös: vuonna 2001
90. väitös: vuonna 2002
100. väitös: vuonna 2003

Studia generalia -luentosarjoja tekniikasta ja hallinnosta

Vaasan yliopisto järjesti keväällä 2003 Huomisen mahdollisuudet -tekniikan alan luentosarjan. Luentosarjan tarkoituksena oli kartoittaa tärkeitä maailmanlaajuisia kehityskulkuja paikallisen päätöksenteon tueksi sekä vahvistaa kehitysuskoa ja toimenpidevalmiutta ja luoda perusteita Vaasan maineelle osaavana ja kansainvälisenä kaupunkina. Luentosarja toteutettiin yhteistyössä ABB:n, Wärtsilän, Vaasan kaupungin ja sanomalehti Pohjalaisen kanssa. Luentosarja alkoi 3.3.2003 TietoEnator Oyj:n toimitusjohtaja Matti Lehden luennolla Tietoyhteiskunnan rakentaminen. 24.3.2003 luennoi komissaari Erkki Liikanen aiheesta Euroopan kilpailukyky. 7.4.2003 luennoi Oy Shell Ab:n toimitusjohtaja Georg Tallberg aiheesta Tulevaisuuden energiaskenaariot. Luentosarja päätti presidentti Martti Ahtisaaren luento Suomen nimi maailmalla - myytti vai myyntivaltti.

Vaasan yliopiston yhteiskuntatieteellinen tiedekunta täytti vuonna 2003 20 vuotta. Osana juhlavuotta tiedekunnan Julkisjohtamisen laitos järjesti kaikille avoimen asiantuntijaluentosarjan. Varsinaista tiedekunnan 20-vuotisjuhlaa vietettiin lokakuussa 2003.

Luentosarjan avasi 3.3.2003 Vaasan yliopiston kunniatohtori, professori B. Guy Peters, (University of Pittsburgh, USA) aiheenaan Political Leadership in the USA Today. Kevään muina luennoitsijoina toimivat ympäristöministeri Jouni Backman aiheenaan Ympäristöhallinnon ja -johtamisen kehitysnäkymät (19.3.2003), Euroopan parlamentin jäsen, OTK Piia-Noora Kauppi aiheenaan Euroopan unioni (31.3.2003) ja Puolustusministeriön ylijohtaja, dosentti Marco Krogars aiheenaan Sotilasjohtamisen haasteet (4.4.2003).

Vaasan yliopistolle uusi rehtoraatti

Vaalikollegio valitsi 15.4.2003 pitämässään kokouksessa 1.8.2003 alkavaksi viisivuotiskaudeksi Vaasan yliopistolle rehtorin ja kaksi vararehtoria. Samalla yliopisto siirtyi aikaisemman yhden vararehtorin käytännöstä kahteen vararehtoriin.

Rehtoriksi valittiin Vaasan yliopiston nykyinen rehtori, tietotekniikan professori Matti Jakobsson. Matti Jakobsson, on syntynyt Turussa ja suorittanut ylioppilastutkinnon Turun normaalilyseossa vuonna 1970. Hän opiskeli Turun yliopistossa ja valmistui filosofian kandidaatiksi 1975 sovellettu matematiikka pääaineenaan ja filosofian lisensiaatiksi 1978 ja filosofian tohtoriksi 1981 tietojenkäsittelyoppi pääaineenaan. Jakobsson työskenteli Turun yliopistossa tietojenkäsittelyopin assistenttina ja matemaatikkona 1975-79, kunnes tuli Vaasan silloiseen kauppakorkeakouluun tietojenkäsittelyopin lehtoriksi vuonna 1979. Vuonna 1983 Jakobsson nimitettiin tietojenkäsittelyopin apulaisprofessoriksi ja vuonna 1990 tietotekniikan professoriksi. Vaasan yliopiston rehtorina Jakobsson on toiminut elokuusta 1998 alkaen.

Tutkimuksesta ja jatkokoulutuksesta vastaavaksi vararehtoriksi valittiin liiketaloustieteen, erityisesti johtamisen ja organisaatioiden professori Jukka Vesalainen.

Jukka Vesalaisen, on väitellyt Vaasan yliopistossa vuonna 1995. Hän on työskennellyt yliopiston johtamisen laitoksella vuodesta 1985 assistenttina, yliassistenttina ja lehtorina sekä hoitanut hallinnon ja organisaation professuureja. Vesalainen nimitettiin hallinnon ja organisaation apulaisprofessoriksi vuonna 1998. Liiketaloustieteen, erityisesti johtamisen ja organisaatioiden professoriksi Vesalainen nimitettiin vuonna 2000. Viran opetusalana on yrittäjyystoiminta.

Opetuksesta ja koulutuksesta vastaavaksi vararehtoriksi valittiin soveltavan kielitieteen professori Merja Koskela.

Merja Koskela, on väitellyt Vaasan yliopistossa vuonna 1996. Hän on työskennellyt Vaasan yliopistossa vuodesta 1989 ja ollut Suomen Akatemian tutkijana 1992-96. Vuonna 1995 Koskela nimitettiin ruotsin kielen yliassistentin virkaan ja hän hoiti 1996-97 soveltavan kielitieteen professorin virkaa ja 1998-99 ruotsin kielen professorin virkaa. Koskelan tutkimusalueita ovat tekstilingvistiikka, tieteen kieli sekä ammattikielet ja popularisointi. Soveltavan kielitieteen professorin virkaan Koskela nimitettiin vuonna 2000. Viran opetusalana on ammattikielinen viestintä sekä kielten ja kulttuurien välinen viestintä.

Vaasan yliopiston Levón-instituutti ja Hankenin täydennyskoulutus yhdistyvät

Vaasan yliopiston täydennyskoulutus- ja tutkimuspalveluita tarjoava Levón-instituutti ja Svenska Handelshögskolanin Vaasan yksikön Fortbildning -yksikkö yhdistyivät 1.8.2003 lukien. Vaasan yliopiston rehtori Matti Jakobsson ja Hankenin rehtori Marianne Stenius allekirjoittivat 17.5.2003 sopimuksen yhteisen laitoksen perustamisesta. Jouko Havunen jatkaa uuden laitoksen johtajana.

Yhdistymisen jälkeen yhteisen laitoksen nimeksi tuli Levón-instituutti - Levón-institutet. Yhteisen laitoksen toiminta kattaa elinikäisen oppimisen käsitteen tarkoittaman täydennyskoulutuksen sekä tilaustutkimuksen. Sen sijaan molempien tiedekorkeakoulujen avoimen yliopiston toiminta jätettiin sopimuksen ulkopuolelle. Svenska handelshögskolanin Helsingissä toimiva täydennyskoulutus ei myöskään kuulu sopimuksen piiriin.

Vastaavan kaltaisesta yhteistyömallista on Vaasassa aikaisempaa kokemusta Vaasan tiedekirjasto Tritoniasta, joka on yhteinen Vaasan yliopiston, Svenska handelshögskolanin ja Åbo Akademin kanssa. Vastaavalla tavalla myös Hanken Fortbildning -yksikön työntekijät säilyvät Hankenin palveluksessa.

Yhteisen laitoksen perustaminen vahvistaa merkittävällä tavalla molempien korkeakoulujen vaikuttavuutta erityisesti Pohjanmaan kolmen maakunnan alueella. Ennakkoluulottomalla ratkaisulla saadaan aikaiseksi synergiaetuja, jotka parantavat oleellisesti täydennyskoulutuksen ja tutkimuspalveluiden markkinointia ja suunnittelua, kun molempien yksiköiden osaaminen valjastetaan yhteiseen käyttöön.

Uuden yksikön vahvuusalueita ovat liiketoimintaosaamiseen, johtamiseen, kielikylpyyn, maaseutututkimukseen, yrittäjyyteen ja pk-yritysten kehittämiseen sekä alueelliseen vaikuttamiseen liittyvät koulutus- ja tutkimuspalvelut.

Konferenssien ja seminaarien vuosi

Vaasan yliopistossa järjestettiin 16.-19.6. kansainvälinen teollisuuslogistiikan tutkijoiden konferenssi. Vaasan konferenssiin osallistui noin 60 osallistujaa 15 maasta. Konferenssin päätapahtumapaikkana toimi Vaasan tiedekirjasto Tritonia. ICIIL eli International Centre for Innovation and Industrial Logistics on yleishyödyllinen järjestö, joka kehittää kansainvälisen teollisuuslogistiikan tutkimusta. Järjestön jäseninä toimii tutkijoita, opiskelijoita sekä yritysten logistiikan kehittäjiä ympäri maailmaa. Joka toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen teollisuuslogistiikan konferenssi (ICIL - International Conference on Industrial Logistics) on keskeinen osa järjestön toimintaa. Vaasassa järjestetty tutkijatapaaminen oli vuorossa kuudes. Aikaisemmat konferenssit ovat olleet Ranskan Rennesissä, Minas Geraisissa Brasiliassa, Kalifornian Chicossa, Pietarissa ja Japanin Okinawalla.

Vaasan yliopiston markkinoinnin laitos järjesti elokuussa jo seitsemännen kerran laajan kansainvälisen liiketoiminnan alan tutkijoiden tapaamisen. Tilaisuus aloitettiin 24.8. kansainvälisen liiketoiminnan alan tohtoriopiskelijoiden tutorialtilaisuudella. Kommentaattoreiksi tutoriaaliin oli lupautunut yli kaksikymmentä kotimaista ja ulkomaista professoria. Konferenssin avajaiset olivat maanantaina 25.8. Konferenssissa käsiteltiin pkt-yritysten - erityisesti ns. born global- yritysten - kansainvälistymiseen, kansainvälisiin yhteisyrityksiin sekä markkinointiin ja investointeihin Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittyviä teemoja. Tohtoritutoriaaliin saapui alustamaan 32 suomalaista ja ulkomaista tohtoriopiskelijaa. Konferenssissa kuultiin viisi yleisalustusta sekä noin 60 muuta alustusta. Osanottajia on yli sata, yhteensä 15 maasta.

NUAS (Det nordiska universitetsadministratörssamarbetet - Pohjoismainen yliopistohallintoyhteistyö) järjesti Vaasan yliopistolla juhlakonferenssin 20-vuotisen taipaleensa kunniaksi 13.-16.8.2003. Konferenssin teemana oli "Från byråkrati till managerialistiskt tänkande och handlande - 20 år med NUAS eldsjälar". Konferenssiin osallistui yli 100 hallintovirkamiestä ja -naista pohjoismaisista yliopistoista. Vaasan konferenssin teemoja olivat mm. yliopistoissa tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutukset hallintoon, yliopisto työpaikkana, elektroninen dokumenttienhallinta ja paperiton kirjanpito ja opiskelijoiden työllistyminen valmistumisen jälkeen. Pohjoismaisen yliopistohallintoyhteistyön tavoitteena on edistää yhteistyötä pohjoismaisten yliopistojen ja korkeakoulujen välillä kaikilla hallinnon tasoilla. Yliopistohallintoyhteistyö toimii yhteistyössä Pohjoismaiden ministerineuvoston, muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Vaasan yliopistossa pidettiin 3.-4.12.2003 Vaasan yliopiston hallintotieteiden tiedekunnan ja Hallinnon Tutkimuksen Seuran yhteistyössä järjestämät "Hallinnon tutkimuksen päivät". Päivien kantavana teemana oli johtamisen etiikka, jota tarkasteltiin erityisesti arvojen, luottamuksen ja ristiriitojen näkökulmasta. Professori Ari Salminen (Vaasan yliopisto) alusti hyvän hallinnon eettisistä kysymyksistä, apulaiskaupunginjohtaja Heikki Lonka (Vaasan kaupunki) puhui johtamisen uusista haasteista kuntasektorilla ja professori Georg Sootla (Tallinn Pedagogicial University) esitelmöi Viron hallinnollisista reformeista 1990-luvulla. Toisen seminaaripäivän alustukset aloitti professori Jaakko Lehtonen Jyväskylän yliopistosta puhumalla viestinnän etiikasta ja kansanedustaja Paula Risikko sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen eettisistä kysymyksistä. Torstaina palkittiin myös parhaan hallintotieteellisen pro gradu -tutkielman tekijä vuonna 2002, joka luovutettiin HTM Katri Lammille (Vaasan yliopisto).

Tapahtumat 2003:

 • Professorinimityksiä: KTT Jussi Nikkinen nimitettiin laskentatoimen professoriksi, KTT Martti Lindman nimitettiin liiketaloustieteen, erityisesti konseptijohtamisen professorin määräaikaiseen virkaan (EPANET-professuuri), TkT Pekka Ruuskanen nimitettiin materiaalitekniikan professorin määräaikaiseen virkaan, KTT Asta Salmi nimitettiin liiketaloustieteen, erityisesti kansainvälisen liiketoiminnan professorin virkaan, KTT Petri Sahlström nimitettiin liiketaloustieteen, erityisesti laskentatoimen professorin virkaan, FT Mariann Skog-Södersved nimitettiin saksan kielen professorin virkaan, FT Birgitta Romppanen nimitettiin nykysuomen professorin virkaan,
 • Yliopiston vuosipäivänjuhlan yhteydessä 27.1.2003 vietettiin nykyenglannin professori Juhani Klemolan, sosiaali- ja terveyshallinnon professori Pirkko Vartiaisen, aluetieteen professori Hannu Katajamäen, liiketaloustieteen, erityisesti markkinoinnin professori Pirjo Laaksosen, liiketaloustieteen, erityisesti johtamisen ja organisaatioiden professori Vesa Suutarin ja tuotantoautomaation professori Jarmo Alanderin virkaanastujaisia.
 • Vaasan tiedekirjasto Tritonian ensimmäinen julkaisu "Suomalaisen miehen kirjasto" ilmestyi. Teos sisältää vaasalaisen Ola Leisténin Vaasan yliopiston kirjastolle lahjoittaman kokoelman luettelon.
 • Vaasan yliopiston hallitus päätti muuttaa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan nimen hallintotieteiden tiedekunnaksi 1.8.2003 lukien.
 • Professori Kauko Mikkonen valittiin Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi 14.4.2003. Mikkosen lisäksi Vaasan yliopistosta on kutsuttu Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi professori emeritus Mauri Palomäki, joka on ollut jäsenenä vuodesta 1973 lukien.
 • Kolmas Oiva Ketonen -seminaari järjestettiin Lappajärvellä 24.4.2003. Seminaari järjestettiin Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahaston ja Vaasan yliopiston yhteistyönä Ketosen laaja-alaisen ajattelun perinteen vaalimiseksi. Seminaarin pääpuhujana oli Suomen pankin johtokunnan jäsen Sinikka Salo.
 • Avoimen yliopiston järjestämässä Löytyykö viisasten kiviä? -seminaarisarjan teemana oli talousoikeuden laitoksen tutkimustoiminnan esittely.
 • Euroopan innovaatioasiamiesten ja teknologiakeskusten edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö TII valitsi vuosikokouksessaan Wienissä 25.4.2003 tuotantotalouden professori Tauno Kekäleen johtokuntaansa edustamaan Suomea seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. TII:llä (the European Association for the Transfer of Technologies, Innovation and Industrial Information) on 300 jäsentä noin 30 maasta. TII pyrkii edistämään teknologiakeskusten ja yliopistojen teknologiansiirtoyksiköiden yhteistyötä ja tukemaan verkottumista ja Euroopan innovaatiotoiminnan kehittymistä.
 • Yliopiston hakijamäärä pysyi ennallaan. 30.5.2003 päättyneessä kesävalinnassa hakemuksia saapui yhteensä 2017, joka vastaa viime vuosien määrää. Aloituspaikkoihin suhteutettuna ensisijaiseksi asettamansa opiskelupaikan sai 36 % hakijoista. Yliopiston syksyn valinnassa hakemuksia saapui yhteensä 461. Hakijoista 38 valittiin aloittamaan opintonsa KTM- ja DI-tutkintoa varten tammikuun alussa.
 • Vaasan yliopiston tietotekniikan laitoksen tietoliikennetekniikan tutkimusryhmä liittyi mukaan TEKES:in ÄLY-teknologiaohjelman hankkeeseen "Erittäin hajautetut anturi- ja toimilaiteverkot (ERHE)". Hanketta koordinoi Teknillisen korkeakoulun Systeemitekniikan laboratorio.
 • Vaasan yliopiston johtamisen laitokselle väitöskirjaansa viimeistelevä tutkija, Edupolin johtaja, KTM Lauri Tuomi palkittiin 48th International Council for Small Business -konferenssissa kahteen otteeseen. 15.-18.6. järjestetyssä konferenssissa Tuomen tutkimuspaperi palkittiin koko konferenssin parhaana tutkimuspaperina, jossa yhdistyy parhaiten teoria ja käytäntö. Toinen palkinto liittyi konferenssin teemaan "Koulutus, johtaminen ja henkilöstön kehittäminen pk-yrityksissä", jonka alueella Tuomen tutkimuspaperi palkittiin parhaana.
 • Opetusministeriö myönsi Korkeakoulujen arviointineuvoston esityksestä Vaasan yliopistolle 23500 euroa Vaasan yliopiston, Lapin yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteiseen hankkeeseen "Yliopistojen opetuksen kehittämistoiminnan benchmark -arviointi".
 • Vaasan yliopiston lukuvuoden avajaisia vietettiin 8.9.2003. Juhlapuhujana oli maaherra Rauno Saari.
 • 10.9.2003 järjestettiin yliopiston syksyinen ekotempaus. Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan aloitteesta Vaasan tiedekirjasto Tritonian merenpuoleiselle nurmialueelle istutettiin kolme "tiedon" omenapuuta. Puiden läheisyyteen istutettiin samalla 600 kukkasipulia odottamaan kevään tuloa.
 • Vaasan yliopiston ja Vaasan kaupungin yhteistyön tuloksena käynnistettiin Projektilaboratorio - kuinka ehkäistä projektien tiedonhallinnan epäonnistuminen (PROLAB) -tutkimushanke. Hankkeen kokonaisbudjetti on 344 000 euroa, josta TEKES rahoitusosuus on 275 000 euroa. Hankkeen muita rahoittajia ovat Vaasan kaupunki, YIT ja Varkauden kaupunki sekä tutkittavien rakennushankkeiden osapuolet.
 • FT Martina Buss nimitettiin Kielipalvelut -yksikön johtajaksi.
 • Perinteinen EduVaasa -opiskelijarekrytointitapahtuma järjestettiin yhteistyössä Vaasan korkeakouluyksiköiden kanssa 14.11.2003. Tapahtumaan oli ilmoittautunut yli 550 opiskelijaa 19 oppilaitoksesta.
 • HTM Katri Lammi palkittiin Vaasan yliopistossa järjestettyjen Hallintotieteiden päivien yhteydessä parhaana hallintotieteellisen pro gradu -tutkielman tekijänä. Lammin tutkielma käsittelee yliopistojen strategiatyötä.
 • Opetusministeriö nimesi 15.12.2003 uuden erikoistumisopintojenlautakunnan kaudeksi 2004-2007. Puheenjohtajaksi nimitettiin professori Ilkka Virtanen Vaasan yliopistosta.

- - - - - - - - - - -
© Vaasan yliopisto | kirjaamo@uwasa.fi | 7.6.2004