LEHDISTÖTIEDOTE

VÄITÖSKIRJA KÄSITEJÄRJESTELMISTÄ

Anita Nuopponen: Begreppssystem för terminologisk analys (käsitejärjestelmät 
terminologisen analyysin apuna)

Tutkimuksessa pohditaan erilaisia tapoja analysoida ja järjestää 
ammattikäsitteitä ja -termejä. Lähtökohtana on esim. eri alojen sanastoja 
laadittaessa käytettävän systemaattisen terminologisen analyysin tarpeet. 
Tavoitteena on luoda yleistä, monien ammatillisen ja tieteellisen 
viestinnän ongelmien ratkaisemiseen sopivaa teoriaa. 

Käsitteet järjestykseen

Joudumme päivittäin tekemisiin monien erilaisten luokittelujen kanssa. 
Milloin meitä luokitellaan punatukkaisiksi, akateemisiksi työttömiksi, 
tai kaupunkilaisiksi tai milloin me luokittelemme esim. puutarhassamme 
kasvavia kasveja hyötykasveiksi tai rikkaruohoiksi. Ammatissamme joudumme 
tekemisiin monien vielä hienojakoisempien jaottelujen kanssa. Kirjapainoille 
on tärkeää painotuotteiden jaottelu eri tyyppeihin, postilla on omat 
luokittelunsa lähtevälle postille, säätieteilijöille tärkeää on esim. 
pilvien jaottelu:
Myös Linné järjesti kasveihin ja eläimiin liittyvää käsitteistöä vastaavalla 
tavoin hierarkioihin. Tutkimukseni selvittelee mm. tällaisia tapoja järjestää 
ammattikäsitteitä ja termejä. 

Toinen tavallinen jaottelutapa on kokonaisuuden jako osiin, esim. 
teurastajalle ja lihakauppiaalle tärkeä käsitteistö liittyy yhteen 
osa-kokonaisuussuhteiden avulla, onhan heille tärkeää esim. sian 
paloittelu osiin (potka, sisäfile jne.). Erilaisissa prosesseissa, 
kuten esim. kirjapainossa, voidaan erottaa erilaisia vaiheita, jotka 
seuraavat toisiaan tai tapahtuvat yhtäaikaa. Lääkärille taas osa tärkeästä 
käsitteistöstä liittyy toisiinsa syy-seuraussuhteiden avulla, esim. mistä 
mikäkin oire johtuu. Armeijassa taas jokapäiväiseen viestintään kuuluu 
arvojärjestyksen hallinta. Vesitutkija taas on kiinnostunut siitä, mitä 
kaikkea vedessä on - kaloja, leviä, saasteita jne. Käytän näistä 
suhdetyypeistä nimityksiä looginen käsitesuhde, koostumussuhde, 
temporaalinen käsitesuhde, kausaalisuhde, arvosuhde ja sijaintisuhde. 
Nämä ovat muutamia esimerkkejä erilaisista käsitteiden 
järjestämismahdollisuuksista, jota tutkimuksessani olen kehitellyt. 

Käyttömahdollisuuksista

Kehittelemiäni malleja ja käsitteellisiä työkaluja voidaan käyttää apuna 
selviteltäessä eri ilmiöiden välisiä eroja, määriteltäessä käsitteitä, 
kartoitettaessa tutkittavan erikoisalan ammattikäsitteistöä ja termistöä. 
Tutkimani teoria ja menetelmät ovat saaneet alkunsa tämän vuosisadan 
alkupuolella ammattialojen sanastojen laatimisesta. Tällöin 
käsitejärjestelmät saivat keskeisen aseman, sillä todettiin, että käsitteet 
ovat riippuvaisia toisistaan eikä niitä voida määritellä tuntematta niiden 
lähikäsitteitä. Käsitejärjestelmiä voitaisiin kuvata verkostoiksi, jotka 
heijastavat käsitystämme alan ilmiöiden välisistä suhteista. Silmukohtina 
näissä verkostoissa ovat käsitteet, tietomme tietystä ilmiöstä, ja 
käsitteiden väliset suhteet, jotka perustuvat havaintoihimme ilmiöiden 
välisistä yhteyksistä. 

Sanastoja laadittaessa käsitejärjestelmien avulla kartoitetaan alan 
käsitteet ja termit, käsitteiden väliset erot, laaditaan määritelmät, 
luodaan uusia termejä ja järjestetään sanakirjan artikkelit systemaattiseen 
järjestykseen. Systemaattisia sanastoja pidetään erikoisaloille sopivimpina 
kuin aakkosellisia, sillä silloin ei olla sanojen vankeja - voidaan 
vaellella ympäri sanastoa teemasta toiseen, määritelmästä toiseen ja 
etsiä käsitteitä, vaikkei tiedettäisi etukäteen niiden nimityksiäkään. 
Aakkoselliset sanastothan eivät anna tätä mahdollisuutta, sillä niissä 
toisilleen läheiset käsitteet on erotettu toisistaan sen mukaan, mikä 
sattuu olemaan niiden nimitysten alkukirjaimet. 

Nykytekniikka on tuonut mukanaan hypertekstin, hypermedian ja CD-ROMit, 
jotka toisaalta laajentavat käsitejärjestelmien sovellusmahdollisuuksia ja 
toisaalta antavat uusia ulottuvuuksia ammattisanastojen laatijalle. Monet 
painetun sanakirjan rajoitteista poistuvat ja tekstin lisäksi voidaan 
käyttää graafisia esityksiä, kuvia, animaatiota ja ääntä havainnollistamaan 
vaikeita ammattikäsitteitä. Sanastoartikkelit voidaan linkittää toisiinsa 
monin eri tavoin. Erilaisten käsitesuhteiden avulla voidaan luoda verkostoja, 
joista käyttäjä voi etsiä haluamaansa tietoa. Sanahaku tietenkin on myös 
mahdollista ja nopeampaa kuin painettua sanakirjaa selatessa. Oma 
suunnitelmani on laittaa väitöskirjani ja sen sisältämä käsitteistö ja 
termistö tietokoneelle hypermediaesitykseksi kuvioineen kaikkineen! Silloin 
lukija voisi vaikeiden käsitteiden kohdalla halutessaan saada esille 
määritelmän ja esimerkin tai palata suoran linkin avulla kohtaan, jossa 
edellisen kerran puhuttiin samasta asiasta. Toivottavasti vain löydän aikaa 
tähän!