Lähteet

Environment Agency NetRegs (2007). Life cycle assessment and integrated product policy. Lainattu 28.2.2007: http://www.netregs.gov.uk/netregs/275207/663774/?version=1&lang=_e

Juutinen, Artti (2006). Ympäristöjohtamisen luentomoniste. Lainattu 12.1.2007: http://www.taloustieteet.oulu.fi/yksikot/kansantalous/juutinen/teaching/environment/luentomoniste1.pdf

Koivusaari, Ulla (2001). Yrityksen ja ympäristön kestävä käyttö. 2. painos. Vaasan yliopiston julkaisuja, opetusjulkaisuja 52, Aluetiede 3. Vaasa: Vaasan yliopisto.

Mätäsaho, Risto, Mikael Niskala &Jari Tuomala (1999). Ympäristölaskenta johdon työvälineenä. Helsinki: Ekonomia.

Niskala, Mikael & Risto Mätäsaho (1996). Ympäristölaskentatoimi. Helsinki: Ekonomia.

Paavola, Jouni (1996). Ympäristötalouden perusteet. 2. painos. Helsinki: Opetushallitus.

Pohjola, Tuula (2003). Johda ympäristöasioita tehokkaasti. Ympäristöosaaminen menestystekijänä. Tekniikka & Talous. Helsinki: Talentum.

Pohjola, Tuula (2007).Re: Kysymys ympäristöosaamisesta ja -johtamisesta. Sähköpostiviesti Susanna Mäenpäälle 21.2.2007.

Sjöblom, Henrik (1999). Ympäristöraportointi. Luotettavan ympäristöinformaation tuottaminen ja hyödyntäminen. Helsinki: KHT-yhdistys.

Tarr, Martin. Life cycle thinking.  Lainattu 6.3.2007: http://www.ami.ac.uk/courses/topics/0109_lct/

Ympäristö ja liiketoiminta(2004). Toim. Eva Heiskanen. Helsinki: Gaudeamus.

Ympäristöministeriö (2007). Ekotehokkuus. Lainattu 2.3.2007: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=180&lan=fi

Ympäristöministeriö (2007). Elinkaariajattelu ja -arviointi. Lainattu 6.3.2007:http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1883&lan=fi

Ympäristöministeriö (2007). Ympäristöjärjestelmät ja -johtaminen. Lainattu 14.1.2007: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=181&lan=fi

Ympäristösanasto (1998). Toim. Tekniikan sanastokeskus. Helsinki: Tekniikan sanastokeskus.

Ympäristövastuu työpaikalla (2006). Toim. Silja Sarkkinen. Helsinki: Edita.