Johdanto
graphic
Ympäristöjohtaminen on nykyisin erittäin tärkeä ja olennainen osa monien yritysten arkea. Ympäristöasioiden merkitys maailmassa on saanut tarvitsemansa huomion ilmastonmuutosten ja kasvihuoneilmiön konkreettisesti näyttäessä kynsiään.
Itse olen ollut kiinnostunut ympäristöalasta jo pidemmän aikaa ja siksi valitsinkin sanastoni aiheeksi ympäristöjohtamisen sekä ympäristölaskennan ja -viestinnän, sillä tulen myös pro gradu -tutkielmassani tätä alaa käsittelemään melko laajasti. Sanaston tavoitteena on selventää ympäristöalan näiden alueiden ympäristötermistöä ja selkiyttää myös näiden käsitejärjestelmiä. Sanastossa näkökulma rajautuu lähinnä yritysten kautta. Yleisesti käytössä olevat käsitteet olen määritellyt tästä näkökulmasta, jotka olen erottanut yleisemmästä käsitteestä merkitsemällä määritelmän näkökulman sulkeisiin termin perään. Sanaston rajasin koskemaan osa-alueiden yleisempiä käsitteitä, sillä kaikkien (esim. ympäristölaskennan laskentamenetelmien) termien sisällyttäminen olisi aikatauluun ja sanaston laajuuteen nähden pitkittänyt projektia entisestään.
Tekniikan sanastokeskus (nykyisin Sanastokeskus) on julkaissut Ympäristösanaston (1998), jossa myös osa tähän sanastoon sisällytetyistä termeistä on määriteltynä. Pyrin keskittymään sanaston laajentamiseen niille alueille, joihin TSK:n sanastossa ei ole keskitytty. Joitakin yhteisiä käsitteitä TSK:n ja tästä sanastosta kuitenkin löytyy, jolloin olen laittanut huomautukseen viitteen Ympäristösanastoon asian selkiyttämiseksi.
Sanastoon sisältyville termeille on pyritty löytämään englanninkielinen vastine, joka löytyy termitietueesta suomenkielisen termin alta. Määritelmä ja lisähuomautukset seuraavat englanninkielistä vastinetta. Termitietueen ensimmäisellä rivillä on listattuna mahdolliset synonyymit ja lyhenteet, jotka lähteissä esiintyvät. Pyrin määrittelemään käsitteet niin, että ne olisivat ymmärrettäviä myös muille kuin alaan jo ennestään tutustuneille. Tavoitteena onkin, että sanasto voisi toimia apuvälineenä alasta kiinnostuneiden lisäksi niille, jotka työssään tai opinnoissaan joutuvat tekemisiin ympäristöjohtamisen käsitteistön kanssa.
Tämä sanasto on Terminilogisen projektin kurssityö, jonka tekemisessä ovat suuresti avustaneet kurssin opettaja ja muut kurssilaiset. Kiitokset määritelmien viilausehdotuksista kuuluvatkin Anitalle, Tainalle ja Netalle, joiden apu on ollut korvaamatonta. Kiitokset myös Tuula Pohjolalle avustuksesta ympäristöosaamisen määrittelyssä, hänen viestinsä selvensi huomattavasti omaa käsitystäni ja helpotti tuon osa-alueenkin käsittelyä.