steinerpedagogiikka
graphic
steinerpedagogiikka; waldorfpedagogiikka
steinerpedagogiseen ihmiskäsitykseen  perustuva ja sitä soveltava kasvatusoppi, jonka perusajatus on lapsen ja nuoren olemuksen kunnioittaminen ja kehityksen vahvistaminen sekä hänen tärkeimpien kehitysvaiheidensa huomioonottaminen (ks. steinerpedagoginen kehitysoppi) ja tärkeiden kehityskokemuksien mahdollistaminen 
Steinerpedagogiikka asettaa yksilön keskeiseen asemaan, alistaa opetuksen hänen kasvuaan tukemaan ja pyrkii kehittämään hänen kaikki kykynsä vahvoiksi välineiksi toteuttaa omaa ainutlaatuisuuttaan.
Steinerpedagogiikka pyrkii antamaan kaikille laajan ja ymmärtäen omaksutun yleissivistyksen, jonka se näkee olevan perusta ajan tapahtumien käsittämiselle ja täydelle yhteiskunnalliselle vastuulle.
Steinerpedagogiikan tavoitteena on kasvattaa itsenäisiä ja vapaita ajattelijoita, jotka ymmärtävät oman toimintansa syyt ja seuraukset. Oppilaille ei siis välitetä mitään tiettyä maailmankatsomusta, vaan pyritään siihen, että jokainen oppilas saisi hyvät valmiudet muodostaa itse omaa maailmankuvaansa ja löytää päämääriään elämässä.
Steinerpedagogiikassa ei niinkään ole kyse siitä, mitä opetetaan vaan miten. Oppilaan kiinnostus opetettavaan asiaan pyritään aina herättämään.